Общи условия
Instagram игра на Норте ЕООД

28.11.2020

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ИГРАТА „ФОТОКОНКУРС – СПОДЕЛИ СВОЯ СНИМКА С ВДЪХНОВЯВАЩА УСМИВКА, СПЕЧЕЛИ ПРОФЕСИОНАЛНА ФОТОСЕСИЯ И УЧАСТВАЙ В РЕКЛАМНА КАМПАНИЯ“

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА

1.1. Играта „ФОТОКОНКУРС – СПОДЕЛИ СВОЯ СНИМКА С ВДЪХНОВЯВАЩА УСМИВКА, СПЕЧЕЛИ ПРОФЕСИОНАЛНА ФОТОСЕСИЯ И УЧАСТВАЙ В РЕКЛАМНА КАМПАНИЯ“ (Играта) се организира и провежда от „НОРТЕ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.София, бул.Шипченски проход 240, наричан „Организатор“ по-долу, както и евентуално от подизпълнители определени и избрани от „НОРТЕ“ ЕООД, както и евентуално от подизпълнители, определени и избрани от „НОРТЕ“ ЕООД,

1.2. Вземайки участие в Играта, Участниците декларират, че са запознати с изложените по – долу Общи условия на Играта (Официални правила), приемат ги без забележки и се задължават да ги спазват.

1.3. Общите условия се прилагат за целия период на провеждане на Играта и са публикувани на официалната интернет страница на ОРГАНИЗАТОРА https://wearenordics.com/terms/ достъпни на неговата официална instagram страница https://www.instagram.com/nordicsoralcare/, които и ще бъдат налични за целия период на продължителност на Играта. Общите условия са задължителни за всички участници.

1.4. Организаторът на Играта си запазва правото да допълва или променя Общите условия, като промените влизат в сила от деня на публикуването им на посочената интернет страница в т.1.3 и/или instagram страница посочена в същата точка. Организаторът си запазва правото да преустанови провеждането на играта по всяко време. При възникнали спорове крайните решения се взимат от ОРГАНИЗАТОРА.

РАЗДЕЛ 2. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

2.1. Играта се организира и провежда на instagram страница https://www.instagram.com/nordicsoralcare/, притежание на ОРГАНИЗАТОРА.

РАЗДЕЛ 3. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

3.1. Играта стартира на 09.00 часа на 08.12.2020г.и приключва в 23:59 часа на 22.12.2020г.

3.2. ОРГАНИЗАТОРЪТ има право да променя сроковете на Играта, като известява за това на интернет и/или instagram страниците си посочени в т.1.3. от настоящите Общи условия.

РАЗДЕЛ 4. ПРАВО И УСЛОВИЯ НА УЧАСТИЕ

4.1. В Играта имат право да се включат всички физически лица, навършили задължително 18 години, които имат регистрация и профил в платформата Instagram, с местоживеене в България, с изключение на служителите на Норте ЕООД и подизпълнители свързани с осъществяване на ИГРАТА, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи). Не се допуска участие от фалшиви профили и посредством всякакви други методи, с цел увеличаване шанса за печалба. При съмнение за злоупотреба, ОРГАНИЗАТОРЪТ имат право незабавно едностранно да дисквалифицират участници.

4.2. Участник в Играта е всяко лице, отговарящо на изискванията в настоящите Общи условия, разполагащо с активен профил в платформата www.instagram.com, което вече е последвало или ще последва профила на Норте ЕООД – НОРДИКС

4.3. Участието в игрите не е обвързано с покупка на каквато и да е стока или услуга от страна на Участниците.

4.4. Броят участия в Играта от един Участник е ограничен до един. С участието си в Играта, съобразно раздел 5, Участниците декларират, че имат навършени 18 години. Участниците дават изричното си доброволно съгласие техните име и фамилия, както и името на профилът им в instagram, да бъдат публикувани на интернет и instagram страницата на Организатора по т.1.3. за целите на провеждането на Играта и оповестяването на победителите от нея.

4.5. Не се допуска размяна на награда срещу паричната й равностойност.

4.6. Всеки участник може да участва само с един валиден Instagram профил. Дублирани потребителски профили или такива, които са многократно регистрирани от едно и също лице, се считат за невалидни и ОРГАНИЗАТОРЪТ дисквалифицира такива участници в Играта впоследствие.

4.7. Участници, които използват фалшива онлайн идентичност, създават или са създали фалшиви профили в социалните мрежи с цел повече участия в Играта и нарушаване на механизма на Играта, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са се класирали за такава.

4.8. Всеки участник участва в Играта от свое име и има може да получи една награда, съгласно настоящите Общи условия.

4.9. ОРГАНИЗАТОРЪТ на играта си запазва правото да премахва всякакво съдържание, генерирано от участниците и трети лица, което смята за неподходящо, непристойно, неуместно и несъвместимо с Играта. Това включва съдържание, което е обидно, дискриминационно или несъответстващо на правилата за отговорна търговска комуникация, както и да дисквалифицира съответния участник на подобно съдържание. Споделяно съдържание на голо тяло не се допуска и подобно ще бъде изтрито от instagram страницата на ОРГАНИЗАТОРА.

4.10. С факта на качване на снимката съгласно т.5.1. от настоящите Общи условия, Участникът декларира, че е автор, респективно че е носител на изключителните авторски права върху снимката, която качва за участие в Играта, че има право да използва тази снимка за посочената цел, както и че не е отстъпвал изключителното право за използването им на трети лица, различни от ОРГАНИЗАТОРА и не нарушава чужди авторски права.

4.11. С факта на качване на снимката съгласно т.5.1. от настоящите Общи условия, Участникът декларира, че тази снимка не съдържа или възпроизвежда кадри, изображения, графики, данни или друга информация, които: нарушават нормативните актове, действащи в Република България; са предмет на авторски, сродни на авторските или други видове право на интелектуална собственост на трети лица, различни от лицето, което е качило снимката; представляват търговска тайна или са със статут, ограничаващ публично разпространение на снимката; снимката е с агресивно, обидно, клеветническо, подигравателно или нецензурно съдържание; снимката е неподходящи за гледане от лица, ненавършили 18-годишна възраст. При установяване на такова нарушение ОРГАНИЗАТОРЪТ незабавно ще премахва съответните материали от своята instagram страница по т.2.1. При установяване нарушение на декларираното по настоящата точка, ОРГАНИЗАТОРЪТ има право да дисклалифицира съответния Участник, както и да го лиши от награда, ако той е бил избран за такава.

РАЗДЕЛ 5. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

5.1. За да се включи в Играта Участникът, трябва:

  • да последва профилът на ОРГАНИЗАТОРА в instagram, https://www.instagram.com/nordicsoralcare/

  • да хареса поста в страницата на ОРГАНИЗАТОРА по предходната точка касаещ информацията за Играта, както и да тагне трима свой приятели в коментар под същия поста.

  • да качи своя снимка на личния си instagram профил, на която снимка Участникът е усмихнат, като придружи снимката с хаштаг #NORDICSSHINE. Качената снимка от Участника в личния му instagram профил задължително трябва да бъде налична в профила за периода на провеждане на играта по т.3.1., както и в сроковете за определяне и контакт с печелившите участници по т.5.6 и т.5.7.

5.2. Всеки Участник може да качи само по една своя снимка за участие в Играта, като има право само на едно участие.

5.3. Лица изпълнили условията по т.5.1 и участвали в Играта след изтичане на предварително обявения срок по т.3.1., няма да бъдат считани за участващи в Играта и няма да участват при разпределение на наградите.

5.4. Снимката по т.5.1. може да включва единствено Участникът, който качва тази снимка през собственият си профил в Instagram, но не и други лица, независимо дали са под или над 18 години.

5.5. В тегленето на наградите участват само участници в Играта, изпълнили всички условия предвидени в настоящия раздел.

5.6. В срок от 10 дни след изтичане на предварително обявения срок по т.3.1., жури състоящо се от членове избрани от ОРГАНИЗАТОРА, ще прегледа качените снимки от Участниците с #NORDICSSHINE и ще определи 5 броя участници печеливши (победители) от Играта. Техните инстаграм профилни имена ще бъдат обявени на страницата на ОРГАНИЗАТОРА по т.1.3.

5.7. След определяне на печелившите Участници, съобразно т.5.6., и тяхното оповестяване по т.5.4., ОРГАНИЗАТОРЪТ или определени от него подизпълнители се свързват с печелившите, в срок от 7 работни дни, като изпращат лично съобщение на техните instagram профили, с което ги уведомяват, че са победители в Играта, както и че трябва да изпратят, в срок от 7 дни, на лично съобщение трите си имена, телефонен номер и имейл адрес, с цел уговаряне получаването на наградата. Ако печелившият Участник не предостави своите данни за контакт в рамките на срока по предходното изречение, Участникът губи правото да получи своята награда, а ОРГАНИЗАТОРЪТ има право да избере нов печеливш участник. Всеки участник носи отговорност за коректното предоставяне на данните си. При несъответствие в данните, Организаторът не носи отговорност.

5.8. След получаване на данните на печелившия участник по предходната точка, ОРГАНИЗАТОРЪТ изпраща информация за предоставяне на наградата по раздел 6 на печелившия Участник по посочения от него мейл. При необходимост ОРГАНИЗАТОРЪТ може да изпрати допълнителни разяснения за получаване на наградата и по телефон.

5.9. Ако след изборът на печеливш участник се установи, че той не отговаря на някое от условията за участие в Играта, той губи правото си да получи наградата и ОРГАНИЗАТОРЪТ има право да изтегли нов печеливш участник.

РАЗДЕЛ 6. ОПИСАНИЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НАГРАДИТЕ

6.1. ОРГАНИЗАТОРЪТ предоставя на всеки избран по т.5.6. Победител в Играта следната награда: 

а) един брой професионални фотосесия с участието на печелившия Участник в Играта;

б) професионално гримиране за целите на фотосесията по предходната точка;

в) 5 броя кадри резултат от фотосесията по точка “а”, в електронен вариант, които ще бъдат изпратени на предоставения имейл от печелившия Участник по електронен път чрез линк към https://wetransfer.com/, от където ще могат да бъдат свалени от печелившия Участник в рамките на 14 дни след изпращането им;

г) участие на печелившия Участник в рекламна кампания в интернет на ОРГАНИЗАТОРЪТ чрез използване на снимки от проведената фотосесия с него;

6.2. Организаторът на играта определя сам мястото, датата и часът на провеждане на фотосесията по т.6.1. ОРГАНИЗАТОРЪТ НЕ осигурява транспортни разходи на печелившия Участник, както и такива за настаняване в хотел и пътни, в случай, че победителят е от различно населено място от това в което ще се проведе фотосесията.

6.3. Организаторът на играта избира и осигурява декорите за фотосесията, място за провеждане на фотосесията, фотограф, гримьор и стилист. Ако победителят се откаже от наградата си или не се яви в уговореният предварително ден, час и място на фотосесията, то той губи правото си на наградата. В случаите по предходното изречение ОРГАНИЗАТОРЪТ има право да избере нов печеливш участник.

6.4. Наградата по т.6.1. Могат да се получат само лично от печелившия участник срещу представен документ за самоличност и сверяване с предоставените данни от участника по т.5.7. При непредставяне на документ за самоличност или при разминаване на данните на участника по т.5.7., ОРГАНИЗАТОРЪТ има право да откаже предоставянето на наградата, а Участникът губи право върху нея.

6.5. Преди осъществяване на фотосесията по т.6.1., и след предоставяне на документите по т.6.4., печелившият Участник подписва Декларация с която дава съгласието си за участие във фотосесията и неговото фотографиране, както и за използване на създадените фотографски произведения с негово участие за рекламната кампания на ОРГАНИЗАТОРА по т.6.1. При отказ от подписване на декларацията по предходното изречение, ОРГАНИЗАТОРЪТ има право да откаже предоставянето на наградата, за което не дължи никакво обезщетение на печелившия участник.

РАЗДЕЛ 7. ОТГОВОРНОСТ

7.1. Участниците в Играта носят отговорност спрямо ОРГАНИЗАТОРА и всяко трето лице за съответствието с приложимото законодателство на всеки материал (включително снимков), публикуван или по друг начин използван от Участниците за участие в Играта.

7.2. Участниците в игрите се задължават да обезщетят ОРГАНИЗАТОРА за претърпените от него вреди в случай, че Участниците публикуват или по друг начин използват материал (включително снимков), с което нарушат приложимото законодателство, правата на ОРГАНИЗАТОРА или на трети лица, включително, но не само права върху лични данни, авторски и сродни права, права върху интелектуална и индустриална собственост или всякакви други права, в резултат на което ОРГАНИЗАТОРЪТ претърпи вреди.

7.3. Всички Участници поемат на своя отговорност и за своя сметка всички разходи, които са възникнали във връзка с участието им в Играта (включително – разходи за достъп до Интернет).

7.4. ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност и не дължи каквото и да е обезщетение и/или неустойка на Участник в Играта и/или трето лице, чийто Instagram профил е използван неправомерно от Участник в играта и/или трето лице, независимо дали съответното трето лице и/или Участник в играта са дали или не съгласие за това.

7.5. ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност при невъзможност или затруднения за участие в конкретна игра на определени лица, поради причини от технически характер или поради каквито и да било други причини, които са извън контрола на ОРГАНИЗАТОРА.

7.6. ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност за забава, промени, смущения, отменяне, отклонения, заместване или невъзможност за употреба на наградата, поради официални празници или други обстоятелства, които възпрепятстват получаването и използването на наградата.

7.7. ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност за използваната от Участник в Играта снимка или нейното съдържание, както и в случаи, че има нарушени авторски права от участник в Играта, използвал и публикувал чужда/ неавторска снимка/, както и в случаи, в които изображението съдържа лични данни, като имена, изображение, телефонен номер и други на участника или други лица. В случаите по предходното изречение Участникът поема пълна отговорност за своите действия.

7.8. Организаторът не носи отговорност за състоянието и вида на предоставената награда.

7.9. Описаните в настоящия раздел права и задължения на Участниците и ОРГАНИЗАТОРА не са лимитирани от крайната дата и приключването на Играта.

РАЗДЕЛ 8. ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

8.1. С факта на участието си в Играта, всеки участник предоставя/прехвърля на ОРГАНИЗАТОРА по отношение на качената снимка по т.5.1, неизключителното право на използването на снимката, за срок от 10 години, за територията на цял свят, включително, но не само правото на: възпроизвеждане на снимката; разпространението сред неограничен брой лица на оригинала или екземпляри от снимката; публичното показване на снимката; излъчването на снимката по безжичен път, предаването и препредаването на историята по кабел; преработката на снимката и използването й за създаване на ново/нови – производни произведения и самостоятелното използване на тези нови и/или производни произведения; включването на снимката в състава на други произведения и използването на новосъздадените на база на това включване произведения по всички посочени в чл. 18 от ЗАПСП начини, както и правото на включване на снимката в сборни и/или съставни произведения по смисъла на чл. 11 от ЗАПСП и самостоятелното използване на тези произведения по всички посочени в чл. 18 от ЗАПСП начини; предлагането по безжичен път или чрез кабел, или друго техническо средство на достъп на неограничен брой лица до снимката по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях, внос и износ на копия от снимката/ите в търговско количество.

8.2. С факта на участието си в Играта, всеки участник предоставя/прехвърля на ОРГАНИЗАТОРА по отношение на качената снимка по т.5.1., за срока и територията по т.8.1, правото: да реши дали и кога съответната снимка може да бъде разгласена; да определи времето, мястото и начина, по който да стане това; да иска запазване на целостта на съответната снимка и да се противопоставя на всякакви промени в нея от страна на трети лица, както и на всяко друго действие, което би могло да наруши законните му интереси; на достъп до оригинала на съответната снимка , когато тя се намира във владение на друго лице и когато това е необходимо с оглед упражняване на имуществено или неимуществено право; да спре използването на съответната снимка поради промени в убежденията си; да променя съответната снимка , ако с това не се нарушават права, придобити от други лица; да реши дали съответната снимка да бъде разгласена/но под псевдоним или анонимно.

8.3. С факта на участието си в Играта, всеки участник, включително печелившите участници участвали във фотосесията по т.6.1., декларира своето безусловно, недвусмислено и неотменимо съгласие името му/имената им, образът му/образите им, както и фотографските произведения съдържащи образът му/образите им, да бъде/бъдат използвани по посочените начини в настоящите Официални правила, в това число и по начините посочени в т.8.1 и т.8.2., включително и за интернет рекламната кампания на ОРГАНИЗАТОРА по т.6.1.

8.4. ОРГАНИЗАТОРЪТ или негови подизпълнители свързани с осъществяване на Играта не дължат никакво възнаграждение на участниците по отношение на използването на предоставените от тях снимки за участие в Играта, както и за участието и използването на фотографските произведения с образите на печелившите участници за всякакви комерсиални и некомерсиални цели свързани с дейността на ОРГАНИЗАТОРА, включително рекламни такива. С участието си в Играта всеки участник дава своето неотменимо съгласие за предвиденото в предходното изречение, като няма да има бъдещи финансови претенции към ОРГАНИЗАТОРА или негови подизпълнители във връзка с използването на снимките от неговото участие в Играта.

РАЗДЕЛ 9. ЛИЧНИ ДАННИ

9.1. С участието си в настоящата Игра, участниците предоставят доброволно личните си данни (профилни имена от instagram акаунтите на участниците, три имена, адрес, телефон, e-mail или други) и дават съгласието си тези данни да бъдат използвани (събирани и администрирани) от ОРГАНИЗАТОРА или трети лица, за цели, свързани с организиране и провеждане на Играта, получаване на наградите и/или рекламната кампания по т.6.1., и да бъдат пазени в срок от 12 месеца след края на Играта.

9.2. Всички лични данни ще бъдат третирани като конфиденциална информация, съгласно действащата нормативна уредба в Р.България по отношение защита на личните данни.

9.3. С участието в Играта участниците се съгласяват, че в случай на спечелване на награда, техните имена ще бъдат публикувани на страницата на ОРГАНИЗАТОРА по т.1.3.

9.4. В случай на възникнал правен спор, ОРГАНИЗАТОРЪТ може да обработва личните данни на участниците и след изтичане на срока по т.9.1. до окончателното приключване на спора с влязло в сила решение. В случай, че закон или друг нормативен акт изисква обработването на личните данни на участниците (или някои от тях) за по-дълъг срок, ОРГАНИЗАТОРЪТ ще ги обработва в предвидения в закона срок.

9.5. Всеки участник разполага с право да изисква ограничаване или изтриване на неговите лични данни. Претенцията за ограничаване или заличаване по предходното изречение зависи от наличието на законно основание. Освен това не трябва да са налице законови указания, задължаващи ОРГАНИЗАТОРЪТ да съхранява личните данни.

9.6. Всеки участник разполага с правото да получите личните данни, които е предоставил на ОРГАНИЗАТОРА, в електронен формат.

9.7. За въпроси свързани с личните данни, всеки участник може да се обърне към ОРГАНИЗАТОРА използвайки следния имейл: nordicsbamboo@gmail.com

РАЗДЕЛ 10. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

10.1. ОРГАНИЗАТОРЪТ има неотменимо право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с настоящите Официални правила, в случай че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства, промени в приложимото действащо законодателство, разпореждания на компетентни държавни органи, или по други обективни причини, като обяви това по подходящ начин. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Общите условия от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира. Решението за дисквалификация е изцяло на ОРГАНИЗАТОРА, като ОРГАНИЗАТОРА не дължи обяснение за начините на определяне на опит или нарушение на правилата на Играта.

РАЗДЕЛ 11. СПОРОВЕ

11.1. Евентуално възникнали спорове между ОРГАНИЗАТОРА на играта и участници в нея се решават съобразно настоящите Общи условия и законите на Република България, чрез преговори или в краен случай, при невъзможност да се постигне съгласие, чрез намесата на компетентните органи.

РАЗДЕЛ 12. ДРУГИ

12.1. Задълженията на Организатора на играта се изчерпват с предоставянето на наградата на спечелилия участник.

12.2. Тази Игра не се спонсорира, възлага или осъществява по какъвто и да е било начин от Instagram, като компания, и не следва да се свързва с Instagram. Всеки участник в Играта освобождава напълно Instagram от отговорност.

12.3. Недействителността на отделни текстове от Общите условия на Играта не засяга действителността и приложимостта на останалите условия.

12.4. Всякакви въпроси във връзка с провеждането и организацията на Играта се изпращат писмено на ОРГАНИЗАТОРА на следния имейл адрес: nordicsbamboo@gmail.com . На същия имейл адрес могат да се подават жалби и сигнали във връзка с Играта. Анонимни жалби и сигнали не се разглеждат от ОРГАНИЗАТОРА.

12.5. Настоящите Правила влизат в сила на 08.12. 2020 г. и важат за целия период на провеждане на Играта и до окончателното уреждане на всички отношения, свързани с нея.